"Hakim, hakkı uygular. Hukuku canlandıran avukattır."

Bacon

Telefon

+90 212 801 7100

SSS

 • Hukuki meseleleri önlemek için;

  Ülkemizde mahkemelere intikal eden hukuki meselelerin büyük bir çoğunluğu tarafların ya da taraflardan en azından birinin hukuki yardım almaksızın işlem yapmasından kaynaklanmaktdadır. Son zamanlarda bu konudaki bilinçlenme artsa da ne yazık ki insanlarımızın halen büyük bir kısmı çeşitli nedenlerle önleyici hukuk sistemi diyebileceğimiz bu tür bir hizmet alımına mesafeli yaklaşmaktadır. Hukuki meselelerle boğuşmak istemiyorsanız ihtilaf yaşayanabilme ihtimali olan her türlü işleminizde bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

  Hukuki meseleleri çözmek için;

  Ülkemiz hukuk sistemi hukuki meselelerde prensip olarak avukat zorunluluğu getirmemekte, kişilerin işlemlerini bizzat kendilerinin takip etmesine imkan vermektedir. Ancak gelişen ve gelişmeye devam eden hukuk sistemimizde mağduriyetler yaşamamak için uzman hukukçulardan destek alınmasının doğru bir yaklaşım olacağı çok açıktır.

   

 • Türkiye Barolar Birliği E-Tahsilat Sistemi sayesinde güvenilir bir şekilde hem vekalet ücreti ödemelerinizi hem de herhangi bir dosya borcunu sanal ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm bu ödemelerinizi kredi kartınıza taksitle gerçekleştirme imkanına da sahipsiniz.

  Sistemin alt yapısını Türkiye Barolar Birliği ile birlikte Turk Elektronik Para Anonim Şirketi gerçekleştirmektedir. Söz konusu şirkete BDDK tarafından 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmiştir.

   

 • Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder. Yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. Bu tamamen avukat ile vekil eden (müvekkil) arasında imzalanan sözleşme ile belirlenir.

  Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu yasa hükmüdür. Bu ücret sözleşme ile belirlenen avukatlık ücretinden farklıdır. Dolayısı ile avukatlık ücretinin karşı taraftan alınması söz konusu değildir.

 • Ülkemiz hukuk sisteminde son dönemlerde teknolojik alt yapının daha etkin kullanılmaya başlanması ile dava ve takip sürelerinde göreceli bir iyileşme gözlemlenmektedir. Ancak halen istenilen seviyede olduğu da söylenemez.

  Bu sorunun net bir cevabı olması bugün için mümkün olamamakla birlikte davalar, temyiz süreçleri de dikkate alındığında yaklaşık 1,5 yıl ila 3 yıl arasında tamamlanabilmektedir. Bu süre tamamen ortalama bir süre olup dava türü, dava konusu ve daha bir çok değişkene göre farklılık gösterebilmektedir.

  İcra takipleri bakımından ise süre öngörebilmek mümkün olamamaktadır. Zira icra hukukunun çok teferruat içermesi, farklı takip usullerinin farklı süreler öngörmesi süreci belirlemeyi zorlaştırmaktadır. İcra takipleri için ortalama bir süre ifade edebilmemiz ancak yüz yüze görüşme ile mümkün olabilecektir.

 • Bu sorunun cevabının olumlu olamayacağı bilinir ancak bir hukukçuya fakülteye girdiği ilk günden itibaren sorulan bir sorudur.

  Hukuk fakültelerinde öğrencilere hukuk nosyonu en detaylı şekliyle öğretilir. Ancak kanunlar ezberletilmez. Bu mümkün de değildir. Hukuk nosyonu almış her bir hukukçu karşısına gelen hukuki meseleyi önce aldığı o nosyona uygun şekilde yorumlar. Fakat her bir hadisenin birden fazla çözüm şekli olabilir ve bunlar en detaylı şekilde önce yasalarda, sonra doktrin ve içtihatlarda yer alır. Tüm bu kaynakları aldığı hukuk nosyonu ile yorumlayıp değerlendirebilen kişidir hukukçu.

  İnsanların en büyük yanılgılarından biri avukata ya da herhangi bir hukukçuya sorulan sorunun derhal cevaplanması gerektiği zannıdır. Oysa bu, avukattan ya da hukukçudan imkansızı istemek gibi bir şeydir. Eğer böyle olsaydı binlerce sayfalık kaynakların hukukçunun ezberinde olması ve ezberindekini de derhal pratiğe aktarabilme kabiliyetinin olması anlamına gelirdi.