Bilindiği üzere İş Mahkemelerinin önemli bir yükünü işe iade davaları oluşturmaktadır. Hatta söz konusu yoğunluk nedeni ile bu davanın mevzuatta öngörülen sürelerde bitirilebilmesi neredeyse imkansız bir haldedir.

Bu dava türü ile ilgili pratik bir kaç bilgi paylaşacağım.

İşe iade davasını kimler açabilir, şartları nelerdir?

 1. İşçinin fesih bildirimini tebellüğ (tebligatı aldığı) tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bu davayı açması gerekmektedir.
 2. İş Kanunu veya Basın İş Kanunu kapsamında bir iş sözleşmesine tabi olarak çalışanlar bu davayı açabilir.
 3. İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekir.
 4. İş yerinde en otuz kişinin çalışıyor olması gerekir.
 5. İş Sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması gerekir.
 6. İşçinin sözleşmesinin feshedildiği iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekir.
 7. İş yerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili olmaması gerekir.

İşe iade yönünde verilen bir kararın muhtevası ne olur?

 1. İşe iade kararı esasen feshin geçersizliğinin tespitidir.
 2. Geçersiz fesih işleminden itibaren işçinin boşta geçirdiği kabul edilen en fazla 4 aylık süre için doğmuş bulunan ücret ve diğer sosyal haklarının ödenmesi yönünde karar verilir.
 3. İşe iade kararına aykırılık halinde ise, işçinin iş yerindeki kıdemi ve fesih gerekçesi dikkate alınarak, işçinin en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında işveren aleyhine bir tazminata hükmedilmektedir. Bu tazminattan sorumluluk işverenin işçiyi işe başlatmama şartına bağlıdır.

İşe iade davası sonrasındaki süreç nedir?

 1. İşçi kararın kesinleşmesini takip eden on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. (İspat açısından noter vasıtası ile olması tercih edilmelidir.)
 2. Belirtilen sürede başvuruda bulunulmuş, işveren de işe başlatılmasına karar vermiş ise, işveren tarafından işçinin bir ay içerisinde işe başlatılması gerekmektedir.
 3. İşe başlatılma halinde 4 aylık bordro düzenlenip işçiye ödenir. Düzenlenecek bordro iş akdinin geçersiz feshini takip eden 4 aya ilişkindir.
 4. İş akdi geçersiz olarak feshedilen işçiye aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatları ödenmiş ise işe başlama halinde bunun işverene iadesi gerekir.
 5. İşe başlatılmama halinde ise işveren hem 4 aylık ücreti hem de işe iade kararına aykırılık tazminatı olarak 4 ila 8 ay arasında hükmedilen aylık ücreti de ödemek durumundadır.

Müvekkillerin ağırlıklı olarak sordukları sorulara özet mahiyetinde derlemeye çalıştığım bu yazı genel bilgiler ihtiva etmektedir. Bu bilgiler mevzuatın ve içtihatların değişmesine bağlı olarak zamanla farklılıklar doğurabileceğinden işe iade davası açmak isteyenlerin buradaki bilgilere göre hareket etmelerinin eksik veya yanıltıcı olabileceğini, bu hususu dikkate almaları gerektiğini belirtirim.

Leave a reply